چاپ کردن این صفحه

.:پاسداری از میراث تهران؛ عمارت ارباب هرمز

پاسداری از میراث تهران؛ عمارت ارباب هرمز
پدیدآورنده: اسکندر مختاری، سعید محمود کلایه
سال چاپ: 1397

عمارت ارباب هرمز در باغ انارى تهران پارس واقع شده است. مرمت این عمارت را نباید تنها یک فعالیت ساختمانى به حساب آورد بلکه مرمت آن تدوین بخشى از تاریخ معمارى ایران به طور عام و تاریخ معمارى تهران به طور خاص است. طرح استحکام بخشى عمارت ارباب هرمز بدون شک یکى از دست آوردها و تجربیات نوین استحکام - بخشى در تاریخ مرمت تهران به شمار مى رود. در این کتاب به صورت مختصر موارد زیر مورد بحث قرار گرفته است:
 چالش های پیشروی طرح
 رویکرد حفاظتی و روند آماده سازی طرح مرمت
 بررسی موقعیت شهری – جغرافیایی اثر
 ارزیابی ساختاری، شاخصه ها و ارزش های اثر
 آسیب شناسی
 مرمت، استحکام بخشی و مقاوم سازی ساختار بنا
 مدیریت بهره برداری و مراقبت های پس از مرمت