.:محراب های سفالین ایرانی

محراب های سفالین ایرانی
نویسنده: کیانوش معتقدی
سال چاپ :1397
بررسی عنصر مهمی همچون محراب های سفالین در فضای معماری مذهبی ایران، به مثابه شناخت حقیقت و زیبایی هنر اسلامی و بدون شک یکی از راه های مهم در مسیر شناخت هنرکاشیکاری ایرانی است که به صورت یک خصیصه حیاتی در فرهنگ ایران انعکاس یافته است. بی گمان اهمیت این محراب ها، علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی و ویژگی های بصری، از منظر کارکرد در فضای معمارانه و شیوه های ساخت بدنه و انواع لعاب ها (بویژه زرین فام) نیز حائز اهمیت هستند.
کتاب محراب های سفالین ایرانی درچندین بخش تهیه شده است که در فصل نخست پیشینه پژوهش؛ ریشه کلامی واژه محراب بررسی شده است. در فصل دوم و سوم محراب و جایگاه آن در ایران پیش از اسلام و پیشینه تاریخی محراب در دواران اسلامی؛ پیشینه محراب در پیش از اسلام و تاثیر هنرساسانی بر هنراسلامی در ایران در سده های آغازین اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل بعدی شکوه محراب در معماری اسلامی ایران؛ مورد بحث قرار گرفته که با تأملی بر جایگاه محراب در معماری مساجد و مقابر،گونه شناسی محراب های سفالین و مبانی طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در فصل بعد هم مبانی طراحی در محراب های سفالین؛ مطالعه می گردد.
دربخش پایانی، آلبوم تصاویر و کتاب نامه کلیه منابع مطالعاتی (فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی) در زمینه کاشی و محراب های ایرانی، برای مطالعه بیشتر علاقمندان منتشر شده است.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه