.:کتاب "روان شناسی تبلیغات تجاری"


کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی بنیادین آن را توصیف می کند.

کتاب در دو بخش ( 25فصل) سامان یافته است. بخش نخست با عنوان "چرا تبلیغ تجاری مدت‌های مدیدی است که همچنان به عنوان یک راز باقی مانده است" و بخش دوم با عنوان "آنچه عمل می‌کند, آنچه عمل نمی‌کند و چرایی آن" در این دو بخش مطالبی در باب برنامه‌ریزی تبلیغاتی, پیامدهای قطع یا متوقف شدن تبلیغ, آگهی‌های تلویزیونی و ویژگی‌های آن, محدودیت‌های تبلیغ، تأثیرگذاری بر افراد, حداکثر کردن اثر بخشی تبلیغ و نظایر آن مطرح شده است .

این کتاب از منظر روانشناختی و بر پایه تحقیقاتی که مولف آن طی سالها انجام داده است سعی دارد با تبیین ساز و کارهای ذهنی تاثیر تبلیغات، پرده از رمز و رازهایی بردارد که تاکنون گرد قدرت تبلیغات کشیده شده است. وی می کوشد که قدرت واقعی تبلیغات و آنچه نمی تواند انجام دهد را با زبانی نسبتا ساده بازگو کند.

در کشور ما صنعت تبلیغات تجاری کم تر با حوزه های دانشی پیوند یافته است. برخی نیز آن را با ذوق و سلیقه خود اجرا می کنند. «روان شناسی تبلیغات تجاری» افشاگر آنانی است که بدون اندیشه و بدون تخصص در حوزه های متنوع تبلیغات، دست به عمل می زنند. از دیگرسو، چشم مدیران و متخصصان را به روی پهنه عظیمی از دانش، تجربه و اطلاعات می گشاید که ضروری است برای فعالیت تبلیغاتی از آن سود جست.

پیامی که هم تبلیغ کنندگان و هم مصرف کنندگان می توانند از این کتاب دریافت کنند آن است که تنها بدلیل آنکه تبلیغات "به نظر میرسند که عمل نمی کنند"، نباید لزوما به این نتیجه رسید که "عمل نمی کنند". واقعیت آن است که تبلیغات بیشترین تأثیر خود را در حوزه هایی بر ما می گذارند که کمتر مراقب آنها هستیم. جایی که ما بهنگام انتخاب گزینه ها چندان تفاوتی بین آنها قائل نیستیم.

کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری در وهله ی اول برای مدیرانی نوشته شده است که در عرصه ی تبلیغ تجاری هزینه می کنند؛ کسانی چون مدیران و سرپرستان بازاریابی، مدیران محصول و مدیران شرکت های تبلیغاتی. همچنین برای تمامی افرادی که به تبلیغات و کارکردهای روان شناختی آن می اندیشند، کتاب بسیار مفیدی است.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, 02 ارديبهشت 1391 17:21

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه