چاپ کردن این صفحه

.:کتاب ابعاد بصری و روان شناختی رنگ

مشاور: پژوهشکده رنگ و پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال چاپ: 1390اندازهگیری دقیق و گـزارش وضعیت یک رنگ، تنهـا براسـاس یک سیستـم مشخـص قابـل انجـام است. سیستمهای رنگی مختلفی برای اینکار ابداع شده اند که در این کتاب به سیستم رنگهای مانس، سیستم آزواله، سیستم CIE و اطلس طبیعی رنگ اشاره شده است. اصول رنگبندی در هنر، به معنی کنار هم نهادن رنگ بصورت هماهنگ است بطوریکه هارمونی ایجاد نماید. رنگها برای بیان احساسـات آدمی هستنـد و بر ادراک اجتماعی ما نیز تاثیر گذارند. از اینرو بخش هایی از کتاب به مبحث روان شناسی و ابعاد هنری رنگ پرداخته است.زمان آخرین ویرایش: پنج شنبه, 10 مرداد 1392 13:10