.:کتاب "درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری"

مولف : افشین داورپناه

سال چاپ: 1390محیط اجتماعـی با همـه عوامـل و متغیرهـای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دخیل و موثـر در آن، شبکـه هـای در هـم تنیده ای از مواجهات نمادین است که به ویژه از دهه های پایانی قرن بیستـم و بر اسـاس رویکـردهـای گونـاگـون، مـوضـوعی جـدی مطالعـات نشانه شناسی، نشانه شناسی شهری، انسان شناسی شهری، جغرافیای فرهنگی، مطالعات فرهنگی و ... بوده است؛ وضعیت و شرایط ایجاد شده در چند دهه اخیر، دلیل اصلی و عمده اهمیت یافتن بیش ار پیش نمادهـا و نشـانه ها در حوزه های گوناگون بوده است؛ گسترش ارتباطات نوین، رسانه ای شدن هر چه بیشتر زیست جهان، افزایش و گسترش بی سابقه و حیرت انگیز رویارویی ها، مبادلات و تعاملات فرهنگی و ... از مهمترین و بارزترین ویژگی ها و شرایط چند دهه اخیر به شمار می آید.

در ایران و به طور مشخص در زندگی شهری ایرانیان، موضوع نمادها و نشانه هـا در سال هـای اخیر، به بحثـی داغ و گـاه جنجال برانگیز تبدیل شده است؛ در واقع، تصویر و تحلیلی که گاهی اوقات از کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری برخی از شهرهای ایران و بیش از همه شهـرهـای بـزرگ، به ویژه شهـر تهـران ارائـه می شـود با اغراق ها و سیاه نمایی همراه شده است؛ این نوع نگاه البته معمولاً ناشی از بی اطلاعی ها و ناآگاهی ها درباره نمادها و نشانه ها، معنا، تحلیل و کاربرد آن ها است. در این نگاه، معمولاً مرز میان مفاهیم نماد و نشانه به قدری مبهم است که عموماً این دو اصطلاح کلیدی به یک معنـا به کـار برده می شـود از این رو دایره و قلمرو نمادها یا نشانه ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ اینکه چه چیزی در شهر نماد قلمداد می شود و چه چیز نشانه، تعریف نشده است.
زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 09 مرداد 1392 12:12

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه