.:آشنایی با طراحی شهری(از مبانی دانش تا نگرش های نوین)


مولف : خشایار کاشانی جو

سال چاپ: 1392

 

شهرها به عنوان پیچیده ترین پدیده ساخته شده به وسیله انسان ها شناخته شده و درعین حال از ماهیتی پویا و چند وجهی برخوردارند. متناسب با ابعاد گوناگون و متعدد مرتبط با شهرها، دانش هایی نیز که به منظور به سامان بخشیدن زندگی شهرنشینی شکل گرفته اند، بسیار متنوع و گسترده بوده و مواردی چون؛ جامعه شناسی شهری، اقتصاد شهری، حمل و نقل شهری، روانشناسی محیطی، مدیریت شهری، محیط زیست شهری، حقوق شهری، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری را شامل می شوند. با توجه به نوپا بودن رشته طراحی شهری در دنیا و به ویژه در کشورمان، در سالیان اخیر مطالعاتی چند در زمینه شناسایی این دانش- حرفه در ایران انجام شده اما کتاب های تدوین شده در این زمینه عمدتاً برگردان منابع خارجی و دارای نگارشـی پیچیده و بسیار تئوریک هستنـد که درک آن ها را برای افراد غیرمتخصص ناممکن می نماید. از اینرو فقدان منابعی که دربرگیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه طراحی شهری با بیانی کاربردی برای تمامی مخاطبان باشند، مشهود است. امری که می تواند هم ناشی از تازگی این رشته و هم ماهیت به ظاهر ساده اما چندوجهی و پیچیده آن باشد.

کتـاب پیش رو، کـه حـاصـل درحـدود یک دهـه تجربه پژوهش، تدریس و فعالیت های حرفه ای نگارنده در حوزه طراحی شهری است، بر مبنای همین ضرورت و در جهت پر کردن خلا مورد اشاره تدوین گردیده و کوشیده است تا با زبانی ساده، زمینه آشنایی کلیه افراد مرتبـط با پروژه های طراحی شهری همچون متولیان امر در سازمان های گوناگون مدیریت شهری به ویژه شهـرداری ها، کارشناسان، حرفه مندان بخش خصوصی، عموم مردم و ذینفعان را با مفهوم، جایگاه و ابعاد گوناگون این رشته فراهم نماید.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه