.:خیابان های باطراوت

خیابان های باطراوت

Vibrant Streets

مترجمان :  حمیدرضا حاجی حسینی،

نازیلا   محمد  قلی زاده

سال چاپ:  1392
در کتاب « خیابان های باطراوت »، برنامه هماهنـگ مبلمـان خیابانی تورنتو به عنوان راهنمای طراحی و سیاست گذاری مبلمان خیابانی، به تفصیل آورده شده است.

در مجموعـه حاضر سعـی شـده است، به تمـامی جنبـه های ظاهری، اجرایی و رفع نیاز استفاده کنندگان، پاسخ داده شود. هدف از این برنامه، هماهنگ کردن طراحی، فرم، مقیاس، مصالح و جانمایی مبلمان خیابانی به منظور بهبود بخشیدن به دسترسی، امنیت و زیبایی فضاهای عمومی است. طرح فوق، فرصتی مهیا می سازد تا با نگاهی انتقادی به بازنگری برنامه مبلمان خیابانی، معیارها و راهبردهای بهسازی طراحی و جانمایی، پرداخته شود.

زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 23 بهمن 1392 12:27

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه