چاپ کردن این صفحه

.:بنیان های طراحی در زیباسازی شهری

مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح

سال چاپ: 1392

تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی آن؛ تعـاریف پایه، عناصـر سازنـده سیمـا و منظر شهری، عوامـل مخـرب، فرهنگ و نتیجه گیری و ملاحظات، از جملـه کتـاب های مرجـع در زمینه زیباسازی شهری محسوب می گردد. در این کتاب، ضمن ارایه تعاریف مفهومـی و معرفـی انواع حـوزه های زیباسـازی، به عوامـل تاثیرگذار در تخریب های شهـری و تاثیرعناصـر و خدمـات شهری بر شهروندان اشاره می گردد.زمان آخرین ویرایش: دوشنبه, 12 اسفند 1392 09:20