بررسی اغتشاشات بصری آلوده کننده‌ منظر شهری بلوارهای شهر یزد/م.قدیری،م.منصوری زاده

چکیده

در طراحی و فرآیند بهبود کیفیت محیط، ارتقا کیفیت بصری عرصه‌های عمومی شهر، بمنظور ارتقای کیفیت حضور مردم از جایگاه والایی برخوردار است، چراکه شکل و منظر شهرها درمعرض دید مستمر مردم قرار دارد و بیش از هر چیز دیگر از طریق دید بر روحیه مردم تأثیر می‌گذارد. این شکل می‌تواند همانند هنر موسیقی، ادبیات و نقاشی کاملأ موزون و یا با اغتشاش همراه و ضمن ایجاد آلودگی بصری در منظر شهری، بر رفتارها، فعالیت ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب برجای گذارد. لذا ارتقای کیفیت محیط و منظر شهرها، نیازمند شناخت طبقه‌بندی شده اغتشاشات و آلودگی‌های بصری و ساماندهی آنهاست. آنچه که در شهر یزد نیز بعنوان شهری تاریخی و با انبوهی از بناهای خشتی و معماری اسلامی ضروری است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش چنین طرح شد: وضعیت آلودگی بصری بلوار جمهوری شهر یزد چگونه است؟ فرضیه تحقیق نیز در پاسخ به سوال مذکور و مبتنی بر مبانی نظری موجود، چنین ارائه گردید: بنظر می‌رسد در شهرهای فاقد مدیریت شهری یکپارچه که رشد شهری شدیدی را خارج از برنامه مدون و طرح‌های مدیریت منظر تجربه می‌نمایند، اغتشاش بصری بلوارهای شهری از حد متوسط پایین‌تر نباشد.

جهت آزمون فرضیه مذکور، ابتدا، مفهوم میزان اغتشاش بصری در قالب هفت شاخص و سی و پنج معرف تعریف عملیاتی شد. سپس در قالب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ داده‌های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. از طریق روش‌های میانگین و مجموع ساده و نیز آزمون آماری t تک‌نمونه‌ای، وضعیت آلودگی بصری بلوار مذکور تحلیل شد. نتایج نیز ضمن تایید فرضیه تحقیق نشان داد که اغتشاش بصری بلوار جمهوری یزد در شاخص مبلمان شهری در حد زیاد و در سایر شاخص‌ها در حد متوسط می‌باشد. شاخص ترکیبی نیز نشان داد که آلودگی بصری بلوار از حد متوسط پایین‌تر نیست.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه