نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

درختی با ثمره آرامش

باران رادمنش
اثر حجمی بدون عنوان مژگان ترابی در دومین رویداد هنری بهارستان، درخت سرو انتزاعی پَهنی است با کناره هایی مواج که به جای شاخ و برگ ، درون آن با نقوش تزئینی درهم پیچیده و سیال اسلیمی پر شده است و کبوترانی با فرم های ساده شده روی میله های افقی موج داری که به دو طرف درخت کشیده شده اند، آرام نشسته اند.
آنچه که با اولین نگاه به این اثرحجمی در بیننده به وجود می آید ، حسی از آرامش است.چنین جریان نهفته ای از آرامش در حالی از این اثر حجمی برمی خیزد که حرکت های زیادی با استفاده از فرم های مختلف در آن پدید آمده است و اگر درست به آن نگاه کنیم جریان فرم های حرکت دار را در تمامی این اثرمی بینیم.
این حرکت از تنه قطور درخت آغاز می شود ، تنه قطور هرمی شکلی که هرچه به محدوده شاخ و برگ ها نزدیک می شود ، نرم تر و باریک تر می شود و از این مرز است که از دو طرف فرم مواج و رونده ای به خود می گیرد و گسترده می شود و پیش می رود تا دربالا به هم برسد و به این ترتیب قالبی قلبی شکل یا بهتر است بگوئیم سروی شکلی را به عنوان محدوده دربر گیرنده شاخ و برگ درخت به وجود آورد . در درون این قالب نیز پیچش نقشمایه های اسلیمی جنبش و حرکتی تغزلی و نرم را پدید آورده است و حتی میله های افقی که دو سوی کناره های قالب قلبی شکل را به هم وصل کرده اند نیز موج دار و در حرکتند. با این همه فرم های حرکت دار و خزنده در این اثر، شاید ساکن ترین فرم های این مجموعه فقط کبوتران باشند که حتی در آنها نیز حرکتی در نوع خود دیده می شود و این کبوتران که در اندازه ها و ابعاد مختلف ساخته شده اند، هرکدام در جهتی مختلف و مختص خود روی میله های موج دار افقی جای گرفته اند تا بدین گونه در آنها نیز حرکت و جنبشی هرچند ناچیزادامه داشته باشد.
با این اوصاف و با این همه جنبش و روندگی در اجزای این اثر، آرامش برآمده از آن پس از چه ناشی می شود؟ دلیل را تنها می توان در نرمی فرم خطوط و سطوح تشکیل دهنده این اثر یافت. در تمامی فرمهای به کار رفته در این مجسمه انحنا و موج دیده می شود و هیچ زاویه و شکستگی در فرم ها و خطوط این اثر نمی توان یافت ، به طوری که گویی یک موج آرام و سیال به تمامی ، گستره این اثر را فرا گرفته است و ارتعاشات آرامبخش حاصل از آن است که آرام جان می شود.
البته رنگ خاکستری این مجموعه اثر ، خطوط افقی موج دار کشیده شده روی این مجسمه و همینطور کبوترانی که روی آن کار شده است و در این اثر مانند نقطه هایی که ثبات و تعادل را در میان خطوط درهم پیچیده ایجاد کرده اند، دیده می شود را در ایجاد این آرامبخشی نمی توان بی تأثیر دانست.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شهرهای ایران از چه زمانی زندگی شبانه را تجربه کرده‌اند؟ چه تفاوتی میان زندگی شبانه در تهران پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟ آیا زندگی شبانه شهری در ادبیات ایران جایگاهی داشته است؟ نسبت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه