نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

در هم آمیزی خصلت های نقش برجسته و مجسمه

روزبه صدر

"خیال" عنوان مجسمه ای از"امین پتروسیان" هنرمندی است که از کشور ارمنستان در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران شرکت کرده است. اثری که از معدود آثار ارائه شده در این رویداد است که با رویکردی فیگوراتیو شکل گرفته است. اثر او با این حال به تمامی خصلت های شناخته شده هنر فیگوراتیو پای بند نیست و کارکردهایی بیش از این را دنبال می کند. قطعه سنگ مکعبی که شکل پایه ای این مجسمه را تشکیل می دهد، در حقیقت با مجموعه ای از عناصر پوشانده شده است.
به این ترتیب این اثر حجمی بیش از آن که در پی بازنمایی تمامیت فیگورها و عناصر باشد، به جلوه های نقش برجسته سازی نزدیک می شود و به این شکل از وحدت عناصر در یک مجموعه سود می برد. اثر او در حقیقت پوسته ای از نقش برجسته ها با عناصر انسانی و جانوری است که دور تا دور سطوح مکعب را احاطه کرده اند. به این ترتیب هنرمند با هوشمندی هم از خصلت های بصری نقش برجسته ها و هم از تمامیت حجمی در اثرش استفاده می کند. سطوح کختلف مکعب در این اثر هر یک بخش هایی از فرم ها و شکل ها را پدیدار می کنند و امتداد پیکره ها و نقوش از سطحی به سطح دیگر می لغزند. در اینجا همچنان با نقش برجسته ای مواجهیم که روایت خود را در صورتی چندوجهی شکل می دهد و همین امر موجب شکسته شدن روایت خطی معمول در نقش برجسته ها می شود. این رویکرد هنرمند تلقی سنتی از مجسمه ها را هم به چالش می کشد چراکه یادآوری می کند معنای مجسمه صرفا در بیان زوایای مختلف یک پیکره محدود نمی شود. او در اینجا نشان می دهد که هر وجه از یک اثر حجمی می تواند به تصویری فراتر از این منجر شود، طوری که در حرکت حول اثر حجمی، مدام می توان پدیدار شدن و ناپدیدشدن شکل ها را دریافت کرد. هنرمند در این اثر مشخصا موفق به صورت دادن چنین خصلتی در مجسمه می شود. این کارکرد به صورت توامان، تداعی و گونه گون شدن شکل ها را دنبال می کند و به این ترتیب از تمرکز بر یک شکل یا عنصر قطعی گریزان است.
چنین رویکردی، همانطور که پیش از این اشاره شد، علیرغم بروز شکل هایی واقع نمایانه در این اثر در پیش گرفته شده است. در این ارتباط به طور مشخص دو عنصر اصلی در این مجسمه بازنمایی شده؛ یکی چهره ای زنانه و دیگر طاووسی که همنشین این چهره شده است. با این وجود تنها دو وجه از این اثر حجمی است که این دو عنصر در شکل واقعگرایانه خود پیش روی مخاطب قارا می گیرند. بر این اساس دو وجه دیگر این اثر اساسا در شکل و شمایلی متفاوت خود را به مخاطب عرضه می کنند. به این ترتیب این دو وجه از اثر مجموعه ای از فرم های آزاد و سیال را تشکیل می دهند که اگر به صورت مجزا به آن ها نگاه کنیم، به طور کلی خالی از عنصر بازنمایانه به نظر می رسند و آنچه که امکان پیوند این دو وجه متناقض و متضاد را در این اثر مهیا کرده همین شکستن روایت خطی و تلفیق خصلت های نقش برجسته ها و مجسمه در مفهوم سنتی آن است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شهرهای ایران از چه زمانی زندگی شبانه را تجربه کرده‌اند؟ چه تفاوتی میان زندگی شبانه در تهران پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟ آیا زندگی شبانه شهری در ادبیات ایران جایگاهی داشته است؟ نسبت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه