نگاهی به آثار هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی تهران

ساماندهی نیروهای بصری

پریسا ایمانی

اثر حجمی سعید محمودی در هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران به وضوح از نیروهای بصری در جایگاه سامان دهنده عناصر بهره می برد و مضمون اثر را نیز در تاثیر و تقابل های همین نیروها خلاصه می کند. به این ترتیب اثر حاضر تمامیت خود را در کنش و واکنش هایی تعریف می کند که به شکل گیری ساختار بصری آن منجر می شود و تصویر نهایی و موردنظر هنرمند را پدیدار می سازد. در چنین مسیری است که هنرمند نشان می دهد بیش از هر چیز بر دینامیسم و پویایی عناصر تمرکز دارد و روابط میان اجزای اثر را در همین راستا دنبال می کند. تضاد و تقابل جوهره اصلی این کشمکش ها میان عناصر اثر است که به طور کلی در دو موجودیت مشخص بروز و ظهور یافته است. یکی از این عناصر فرم مخروطی شکل و ثابت است و دیگر فرمی سیال و خمیری شکل که با پیچ و تابش نیروی بصری ویژه ای را به نمایش می گذارد. اختلاف در تیرگی و روشنی همچنین در تیزی و نرمی این عناصر هم به طور ضمنی بر تضاد این نیروها گواهی می دهند. تضادی که صحنه رویارویی پر تحرکی را میان این دو شکل داده و بیننده را نیز به تماشای این رویارویی دعوت می کند. منطق روایتی جالب توجهی که در این اثر به کار گرفته شده موجب خواهد شد تا بیننده همچون در مواجهه با یک درام نمایشی درگیر شود و کنجکاوی اش برای آگاه شدن از فرجام این رویارویی در اثر تحریک شود. اما این چگونه درامی است ؟ نیروی سیال یکی از عناصر مجسمه که شکلی نرم و خمیری دارد نیرویی بلعنده است که قصد دارد فرم مخروطی شکل را در هم پیچیده و خرد کند. پیچ و تابی که هنرمند در حرکت این عنصر نشان می دهد وجود چنین نیرویی را تایید می کند.اما فرم مخروطی شکل هم از قابلیت هایی ویژه برخوردار است و با شکل تیز و برنده خود قادر است نیروی دیگر را از میان بشکافد و از سیطره اش بر خود بگریزد. صحنه صحنه این کشمکش و رویارویی است که از فرجام آن هرگز آگاه نخواهیم شد.
فضای رابطه‌ای در این مجموعه را نمی‌توان با صفات جوهری یا ذاتی و کیفیت هایِ ثابت تعریف کرد بلکه این مجموعه در حقیقت شبکه‌ای از عناصر بصری را سازمان می‌دهند که از طریق ارتباط‌های برقرار شده میان بخش‌های مختلف آثارش تجلی و نمود پیدا می‌کند. چنین ارتباطی بیش از همه باتغییر پذیری و ناپایداری شناخته می‌شود و پیوندهای تثبیت شده تری که معمولا اثر هنری را برپایه تفکیک از فضا معرفی می‌کنند را از طریق جایگزینی آن توسط پیوند‌های ارتباطی پرتحرک و پویا در مقابل بیننده‌اش قرار می‌دهد.
بر این اساس و در مجموع می‌توان گفت پیوند‌های میان متنی در این اثر کوتاه، فشرده و ناپیوسته هستند و پیوستگی روایی هم ندارند. به این ترتیب احتمالا روابط بصری میان اجزای مجموعه ممکن است مدتی دوام بیاورند و پایداری نسبی داشته باشند ولی این در هاله آمادگی مخاطب در بازآرایی مداوم رنگ می‌بازد و دخالت مستقیم بیننده در سازماندهی ذهنی را به امری تعیین کننده در درک ماهیت مجموعه تبدیل می‌کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برنامه ریزی منظر شهری نویسنده:دکتر حسین کلانتری خلیل آباد- دکتر هانیه اخوت ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه