مدیر بازرسیاسماعیل رضائی
سمت: مدیر بازرسی

میزان تحصیلات:کارشناس ارشد نقاشی

 

تبلیغات فرهنگی