نشست مدیرعامل سازمان با همکاران معاونت فنی و طرح های شهری