نشست مدیرعامل سازمان با اعضای هیات مدیره ی انجمن های هنری و اعضای شورای هنری و تخصصی