افتتاح کتاب فروشی سازمان زیباسازی شهر تهران با معرفی 14 عنوان کتاب جدید