تقدیر از برگزیدگان سومین رویداد بهارستان97 در مراسم عصری با هنرمندان