بازدید دکتر ضرغامی از شانزدهمین نمایشگاه خدمات شهری و حمل ونقل