اولین جلسه کمیته راهبری مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست