بازدید دکتر ضرغامی از مراحل ساخت سردر ساختمان آگاهی شاپور