نمایشگاه گروهی عکس، چیدمان و نقاشی" باغ مدور خاطره "