بازدید شهردار تهران از غرفه سازمان زیباسازی در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست