نور افشانی و آذین بندی تهران به مناسبت نیمه شعبان / 1