بازدید دکتر موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از غرفه سازمان