اکران طرح های فرهنگی درسطح شهر تهران به مناسبت فتح خرمشهر