اکران طرح های فرهنگی در سطح شهرتهران به مناسبت روزقدس