بازدید شهردار تهران از مرمت و بازسازی خانه و باغ اتحادیه