بازدید دکتر ضرغامی از داوری آثار کارگاه هنری گرافیک شهری با موضوع محرم