نورافشانی میادین اصلی شهر تهران به مناسبت دهه ولایت