بازدید شهردارتهران وجمعی ازمدیران شهری با همراهی مدیرعامل سازمان از پروژه پیاده راه سازی محور شهریار/پهنه رودکی-7