اولین نشست علمی مشترک با دانشگاه هنر، با عنوان (شهر هوشمند، شهر سر‌زنده )