روزهجدهم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی