روز بیست و دوم/نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران/بازدید رییس بازرسی شهرداری تهران