آغاز نمایشگاه پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران