اجرای طرح دیوارنگاری «یادمان شهدای محله قلعه نو» در منطقه ۲۰