کارگاه آموزشی حذف زوائد بصری از نماهای شهری با حضور پروفسور میشل کوژه / آلبوم دوم