بازدید جمعی از مسئولین سازمان زیباسازی از سطح منطقه 8