بازدید محمدحقانی ، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران