هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجمسه سازی شهر تهران / 4