نصب سردیس شهید زین الدین در ایستگاه مترو با حضور خانواده آن شهید