سلسله نشست های هنر و زیبایی شناسی شهری با موضوع مبلمان شهری، طراحی ایدهپردازی و خلاقیت