بازدید دکتر علیزاده از آثار منتخب دومین جشنواره مبلمان شهری"دایره خلاق"