شاپور دیوسالار، مشاور سازمان زیباسازی شهر تهران در گفت و گو با نشریه چلچراغ:

چشم میدان به راه گردشگران

کلانشهر تهران به فضاهای شهری خاطرهانگیز نیازمند است. میدان مشق نیز جزو بناهای عمومی با پیشینه تاریخی است که در شهر تهران قرار دارد و بسیاری از شهروندان این قدمت تاریخی را به یاد دارند. از طرفی، در تهران با مسئله کمبود فضای شهری عمومی نیز مواجه هستیم. در همین راستا سازمان زیباسازی شهر تهران برای گشودن درهای این بنای خاطرهانگیز تاریخی، گفتوگوییهایی را با وزارت امور خارجه و دانشگاه ارتباطات ترتیب داد. متاسفانه با وجود اقداماتی که صورت گرفت، هنوز نتوانستهایم این فضا را به محلی جمعی و عمومی برای جذب شهروندان و گردشگران تبدیل کنیم، اما این اقدامات منجر به کفسازی میدان مشق و مرمت معماری ساختمانهای اطراف آن شده است. در حال حاضر میدان مشق به یکسری بسترسازیها برای برگزاری رویدادهای فرهنگی نیازمند است تا فضا برای جذب مخاطبان و گردشگران فراهم شود.
سازمان زیباسازی مدیریت اقداماتی را در جهت آراستگی فضای میدان مشق بر عهده گرفت؛ مانند کفسازی، نورپردازی، مرمت جداره آسیبدیده فضای میدان مشق و... این ماموریت طی دو سال انجام شد و در حال حاضر به پایان رسیده است. به عنوان مثال سردر میدان مشق تجدید و مرمت شد و همچنین بخشی از بدنه معماری ضلع شمال قزاقخانه سابق که فروریخته بود، اصلاح و مرمت شد. گیتها مرمت و اصلاح شد و همچنین کفسازیها و نورپردازیها به صورت کامل انجام شده و به فضای سبز میدان مشق نیز رسیدگی شده است.
پس از پایان ماموریت سازمان زیباسازی تهران در میدان مشق، تغییرات عمدهای در این فضا صورت گرفت. فضا به لحاظ کالبدی نارساییهایی داشت. کف میدان مشق نارسا بود که طی عملیاتی مرمتسازی صورت گرفت و نارساییهای آن برطرف شد. مشکلات مربوط به زیرساختها و نورپردازیهای آن حل شد و فضای سبز آن گسترش یافت و بخشی از جدارهها و سیمای بصری آن نامناسب بود، که آنها نیز مرمت شد و در کل فضا از لحاظ فیزیکی و کالبدی برای رویدادهای فرهنگی و جذب گردشگر آماده است، و این تمام ماموریت سازمان زیباسازی بود که به نحو احسن انجام شد. اما عملکردهایی در خصوص کارکردهای فرهنگی به عهده معاونت اجتماعی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بوده است، که این بخش از پروژه با منحل شدن کمیتهها و کمرنگ شدن جلسات برای پیشبرد پروژه با مانع مواجه شد و متاسفانه معوق ماند. امیدواریم با برطرف شدن موانع، میدان مشق با پتانسیلها و جاذبههای فراوانش به محلی پررونق با حضور تهرانگردها و گردشگران تبدیل شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه