دکتر امیر مسعود انوشفر، معمار و مشاور سازمان زیباسازی در مطالعات پروژه ناصرخسرو

غبارروبی از خیابان اصیل

خیابان ناصرخسرو از خیابانهای مهم و اصیل شهر است که بناهای مهمی در آن قرار دارد. شمسالعماره یکی از عمارتهای کاخ گلستان در این خیابان قرار دارد و خیابان حریم کاخ گلستان محسوب میشود، لذا از این حیث خیابان دارای ارزش تاریخی نیز هست.
بر اساس مطالعات اولیه و آزمایشی حذف زواید که طی سالهای ۹۱ تا ۹۲ در خصوص خیابان ناصر خسرو انجام شد، این خیابان را به صورت نمونه در نظر گرفتیم و سپس طرح اولیه احیای نماسازیها و جدارههای این خیابان ریخته شد.
مرحله اول اجرایی در سال ۹۳ آغاز شد. اولین مرحله شامل زدودن غبارها و تمامی زوایدی بود که خیابان را تبدیل به مخروبه کرده بود.
مرحله دوم این بود که این منطقه با ورودی شمسالعماره نمای گردشگری پیدا کند و تمامی مغازههای منطقه در خدمت اهداف گردشگری و در این راستا به کار گرفته شوند. عملیات اجرایی حدود دو سال طول کشید که هنوز هم قسمتهایی از آن باقی مانده است. عمده جدارهها نوسازی شده است، اما در برخی موارد چنانچه مسئله مشارکت مالکین در این خصوص به نتیجه برسد و حل شود، اقدامات در این راستا نیز وارد فاز اجرایی خواهد شد و تا اتمام کامل ادامه پیدا خواهد کرد.
در مرحله اولیه احیا، حمایت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران تنها در خصوص جدارههای این خیابان بود، اما در مراحل بعدی نوسازی، مالکین و کسبه خیابان در راستای نوساز کردن خیابان ناصرخسرو همکاری و مشارکتها و حمایتهایی مبذول داشتند تا به وسیله این بافت تاریخی زیبایی شهری را سامان بخشند. مسئله جذب گردشگر نیز ارتباط مستقیمی به کاخ گلستان و بازگشایی شمسالعماره دارد تا بتوان سریعتر در راستای تحقق اهداف گردشگری این منطقه گام برداشت.
و اما یکی از موانعی که در راه اجرای طرح نوسازی این خیابان وجود داشت، مسئله وجود داروفروشان غیرمجاز این خیابان بود که به طور عمده و با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی شدند و در حال حاضر در آن منطقه داروفروشان غیرمجاز انگشتشماری وجود دارند و بهندرت با چنین افرادی روبهرو خواهید شد، اما از آنجایی که حضور این افراد در منطقه ریشه تاریخی دارد، کمی زمان میبرد تا منطقهای که محل عبور و مرور قاچاقچیان دارو و ردوبدل داروهای قاچاق بوده، به منطقهای درخور شأن تبدیل شود و این مسئله با ارتقای سطح کیفی ممکن خواهد شد. برخی مواقع به سبب حضور این افراد ممکن بود برخی قسمتهای پروژه به صورت شبانه پیش برود و از نظر عملیات اجرایی برخی اختلالات کوچک فراهم میآورد، اما به طور کل حضور این افراد ضربهای به جریان پیشبرد این اهداف وارد نکرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بخش اعظمی از درک شهروندان از شهر به واسطه ی فضاها صورت می گیرد لذا طراحان می کوشند ضمن برآوردن نیازهای اصلی شهروندان به تصورات آنها نیز شکل دهند. شهر باید محیطی کارا و در…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه