برنامه ریزی و توسعه

پدیدآور: سوده بانگیان استاد راهنما: دکتر محمد مهدی محمودی استاد مشاور: دکتر سید امیر منصوری پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران / 1388 معماری منظر شهری هنری است بسیار ارزشمند و کاربردی، معماری نه براساس تفنن و نه حتی برای برانگیختن…
 پدیدآور : رضا توکلی آبندانسری استاد راهنما: دکتر اصغر کفشچیان مقدم استاد مشاور: دکتر یواف دارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد نقاشی ، گروه نقاشی و مجسمه سازی ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران/ 1389 علاقه به ایجاد توهمی از فضای سه‌بعدی بر سطح دیوار، از گذشته‌ تا…
ردیف عنوان توضیحات 1 آذر مهاجر/رنگ نوشته ها بر دیوارهای شهر/روزنامه همشهری/ 1خرداد1386 2 آزاده دهقانی/ واقعیت مجازی زمینه ساز هنر تعاملی/مجله تندیس/ شماره 123/ اردیبهشت 1387 3 آزاده دهقانی/هنر تعاملی /مجله تندیس/شماره 131/شهریور1387 4 آلبرو،الکساندر / تدابیر تبلیغات و هنر مفهومی / ترجمه منظر…
صفحه26 از26

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه