دوم تا پانزدهم خرداد ماه برگزار می شود

کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی

کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی دوم تا پانزدهم خرداد ماه برگزار می شود.
 

کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی دوم تا پانزدهم خرداد ماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این کارگاه در منطقه 16، خیابان شهید همدانی، دیوارهای جنب متروی خزانه برگزار می شود.
گفتنی است هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد فرصت بیشتر برای حضور هنرمندان و ارتقاء سطح کیفی آثار، بوده است و در مرحله اول شرکت کنندگان آثار خود را به صورت طراحی و جانمایی برروی دیوار به دبیرخانه ارائه داده و در نهایت ایده ها پذیرفته شد به مرحله آماده سازی اجرایی آثار راه یافته اند.
گفتنی است این کارگاه به منظور ساماندهی جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی واقع در منطقه ۱۶، با هدف ایجاد نشاط و پویایی در محیط شهر با حضور هنرمندان و فرصت آشنایی شهروندان با فرآیند خلق اثر هنری، امکان بروز و اجرای ایده ها و آثار هنری با شیوه های بیانی مختلف و زمینه سازی تولید طرح و ایده های تصویری جدید در حوزه دیوارنگاری شهری برگزار می شود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه