بررسی میدان گاه های پیاده و درنگ گاه ها در نشست«گذر و درنگ»

چهارمین نشست از سلسه نشست های«دوباره تهران» با موضوع توسعه قلمرو عمومی در شهر برگزار خواهد شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران،نشست «دوباره تهران» به بررسی سیاست ها و عملکرد دوره پنجم مدیریت شهری در راستای ایجاد و توسعه فضاهای شهری انسان محور خواهد پرداخت.
در این نشست دو پروژه میدان گاه های پیاده و درنگ گاه ها که با نظارت کمیته معماری و طرح های شهری شواری اسلامی شهرتهران که ازسوی سازمان زیباسازی راهبری شده است ،توسط معماران و برنامه ریزان آنها معرفی می شوند.
نشست«گذر و درنگ» توسط کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران و سازمان زیباسازی شهرتهران، روزپنج شنبه 30آبان ماه از ساعت 14 در محل تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر واقع در خیابان پلیس برگزار خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه