نصب مجسمه های سومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در پارکها و بوستان های تهران/1


رسانه